Mae’r cwbl yn y data…

Ynglŷn â’r Awdur Uwch Archwilydd yn Archwilio Cymru yw Matt Brushett. Yn ystod ei saith mlynedd yn Archwilio Cymru, mae wedi cyflawni amrywiaeth o rolau ym maes archwilio perfformiad, gan gynnwys gwaith mewn astudiaethau o gyrff iechyd a llywodraeth ganolog. Ers 2018, mae Matt wedi bod yn gweithio ar astudiaethau o lywodraeth leol ar lefel…

Archwilio cyfrifon terfynol o gartref

Yr awdur Mae Lucy Herman yn Uwch-archwilydd yn y Gorllewin, ac mae hi wedi gweithio i’r sefydliad ers bron i 10 mlynedd gan ennill profiadau di-ri wrth weithio ar draws ystod eang o archwiliadau ariannol sector cyhoeddus. Mae Lucy yn Gyfrifydd Siartredig ac yn aelod o Gyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr ar ôl ennill ei…

Rhan 2: Effaith y Cornafeirws ar bobl sy’n cysgu allan – a yw hyn yn gyfle i roi diwedd ar ddigartrefedd ar y strydoedd?

Am yr awdur Rheolwr Llywodraeth Leol yn Archwilio Cymru yw Nick Selwyn, a chanddo gyfrifoldebau am ein rhaglen o astudiaethau llywodraeth leol Cymru gyfan a’n gwaith gydag Awdurdodau Tân ac Achub ac Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol. Cyn ymuno ag Archwilio Cymru 15 mlynedd yn ôl, bu’n gweithio i nifer o awdurdodau lleol ym meysydd tai a…

Fy mhrofiadau personol fel unigolyn LGBTQ+

Helo, fy enw i yw Jen. Rwy’n archwilydd ariannol, yn gerddor, yn rhiant i gi, ac yn aelod o’r gymuned Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol, Trawsrywiol, Queer (LGBTQ+). Gan ei bod hi’n fis Pride, meddyliais y dylwn i rannu rhai o fy mhrofiadau. Mae’r pwyslais yma ar ‘fy’ – rwy’n ymwybodol iawn fod profiad pob person fel…

Gyrfa Syn Cyfrif

Fy nhaith hyfforddai

Fel rhan o’n hymgyrch recriwtio, rydym wedi gofyn i ambell o’n hyfforddai graddedig i flogio am sut beth yw hi i fod yn hyfforddai yn y Swyddfa Archwilio. Yma, mae Aneesa yn trafod y profiadau y mae wedi’i chael dros y blynyddoedd diwethaf. I gael gwybod rhagor am y cynllun, a sut i wneud cais, edrychwch…

Gyrfa Syn Cyfrif

O Hanes i Swyddfa Archwilio Cymru

Fel rhan o’n hymgyrch recriwtio, rydym wedi gofyn i ambell o’n hyfforddai graddedig i flogio am sut beth yw hi i fod yn hyfforddai yn y Swyddfa Archwilio. Yma, mae Charles yn trafod ei brofiadau yn ei flwyddyn gyntaf. I gael gwybod rhagor am y cynllun, a sut i wneud cais, edrychwch ar ein gwefan [agorir…

Cau un drws, agor un arall

Mae yna ychydig wythnosau ers i ni gyhoeddi’r canfyddiadau o’n hastudiaeth llywodraeth leol o’r ‘drws blaen’ i ofal cymdeithasol oedolion. Mae’n teimlo fel amser da i fyfyrio ar yr hyn a wnaethom a’r hyn a wnaethom ei ddarganfod. Ein nod oedd ystyried pa mor dda y mae cynghorau wedi ymateb i ofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol…

Fy lleoliad gwaith tri mis

Mae Rhaglen Change 100 Leonard Cheshire yn paru myfyrwyr a graddedigion anabl talentog gyda chyflogwyr blaengar. Diolch i Change 100 croesawom Alex Swift i’r tîm cyfathrebu ar interniaeth tri mis dros yr haf. Mae Alex wedi ysgrifennu am ei brofiad. Dwi’n trafod yma fy lleoliad gwaith tri mis gyda’r tîm cyfathrebu gan ddarparu trosolwg o’r…