Gyrfa Syn Cyfrif

Fy nhaith hyfforddai

Fel rhan o’n hymgyrch recriwtio, rydym wedi gofyn i ambell o’n hyfforddai graddedig i flogio am sut beth yw hi i fod yn hyfforddai yn y Swyddfa Archwilio. Yma, mae Aneesa yn trafod y profiadau y mae wedi’i chael dros y blynyddoedd diwethaf. I gael gwybod rhagor am y cynllun, a sut i wneud cais, edrychwch…

Cau un drws, agor un arall

Mae yna ychydig wythnosau ers i ni gyhoeddi’r canfyddiadau o’n hastudiaeth llywodraeth leol o’r ‘drws blaen’ i ofal cymdeithasol oedolion. Mae’n teimlo fel amser da i fyfyrio ar yr hyn a wnaethom a’r hyn a wnaethom ei ddarganfod. Ein nod oedd ystyried pa mor dda y mae cynghorau wedi ymateb i ofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol…

Fy lleoliad gwaith tri mis

Mae Rhaglen Change 100 Leonard Cheshire yn paru myfyrwyr a graddedigion anabl talentog gyda chyflogwyr blaengar. Diolch i Change 100 croesawom Alex Swift i’r tîm cyfathrebu ar interniaeth tri mis dros yr haf. Mae Alex wedi ysgrifennu am ei brofiad. Dwi’n trafod yma fy lleoliad gwaith tri mis gyda’r tîm cyfathrebu gan ddarparu trosolwg o’r…

Data mawr a dadansoddi data yw dyfodol archwilio

Ond beth yw Dadansoddi Data? Mae’n ymwneud â defnyddio technoleg fodern i wella’r modd y dadansoddir data. Mae’n ymwneud â bod yn well am gasglu, glanhau, cyfuno, dadansoddi, dehongli a delweddu data. Mae Swyddfa Archwilio Cymru mewn sefyllfa unigryw a breintiedig lle mae gennym fynediad at gyfoeth o ddata a ddelir gan gyrff cyhoeddus. Ond…

Cynhadledd Cynghrair Henoed Cymru

Mae ein cynllun blynyddol presennol yn pennu cyfeiriad cyffrous i Swyddfa Archwilio Cymru. Yr un peth sydd wedi aros gyda mi ers i mi ddarllen y cynllun oedd y pwyslais eglur a hir-ddisgwyliedig ar ‘pam rydym ni yma’. Yn gryno, mae gennym ni swyddogaeth freintiedig o sicrhau, esbonio ac ysbrydoli. A chyda hyn mewn golwg,…

A all awdurdodau cynllunio lleol sicrhau dyfodol cynaliadwy i Gymru?

Dyfodol uchelgeisiol? Yn dilyn refferendwm ar bwerau deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru a gynhaliwyd ym mis Mawrth 2011, fe bleidleisiodd pobl Cymru o blaid caniatáu pwerau pellach i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a fyddai’n ei alluogi i ddeddfu yng Nghymru mewn meysydd datganoledig. Mae’r penderfyniad pwysig hwn wedi arwain at ddeddfwriaeth arwyddocaol wrth i’r wlad gychwyn ar…