Canolfan Iechyd Conwy – dyfal donc a dyr y garreg

Cynhaliodd Archwilydd Cyffredinol Cymru gynhadledd ar y cyd â Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn ddiweddar i drafod sut y dylid monitro ac archwilio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Fel rhan o’r gynhadledd, gofynnwyd i Mark Woods, Uwch Swyddog Cyfathrebu Swyddfa Archwilio Cymru, ddod o hyd i astudiaeth achos a fyddai’n dangos y Ddeddf ar waith. Yma, mae’n…

Mae meddyginiaethau yn hudoliaeth

Presgripsiynau am feddyginiaethau yw’r ymyriadau mwyaf cyffredin o fewn y GIG, ac nid oes amheuaeth yn fy meddwl i, fod meddyginiaethau yn hudoliaeth! Yn ystod ein gwaith diweddar ar Reoli Meddyginiaethau rwyf wedi dysgu llawer am bresgripsiynu cyffuriau, ac mae’r hyn a ddysgais  wedi fy nghyfareddu. Clywais sôn am bils sy’n lleddfu ein  poen, toddiannau…

LHDT yn WAO

Ydym, rydym ni’n hoff o acronym. Rydym ni hefyd yn hoff o gael amrywiaeth yn ein gweithlu, lle mae pob gwahaniaeth yn cael ei barchu. Pan es i ar hyfforddiant Modelau Rôl Lesbiad, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LHDT) Stonewall, synnais o ddysgu bod 75% o bobl sy’n LHDT yn llai tebygol o fod ‘allan’ yn…