Lens wahanol…

Bob blwyddyn rydym yn gweithio ar nifer o adroddiadau sy’n canolbwyntio ar feysydd gwahanol o’r sector cyhoeddus. Fel rhan o’n dadansoddiad o’r gwasanaethau hynny, mae cael adborth gan ddefnyddwyr gwasanaethau yn bwysig iawn. Mae’n hanfodol gwybod beth yw profiadau defnyddwyr gwasanaethau, boed dda neu ddrwg. Y ffordd fwyaf cyffredin yr ydym yn gwneud hyn yw…

Cyflawni arbedion a chynllunio at y dyfodol

Yn y blog canlynol, mae Jeremy Evans, Rheolwr Llywodraeth Leol yn Swyddfa Archwilio Cymru, yn trafod sut y mae cynllunio arbedion yn chwarae rôl hollbwysig o ran cefnogi cydnerthedd ariannol cynghorau, a hynny yn sgil cyhoeddi adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru, Cynllunio Arbedion mewn Cynghorau yng Nghymru. Mae’n hollbwysig cynllunio arbedion yn effeithiol er mwyn gwarchod…

Canolfan Iechyd Conwy – dyfal donc a dyr y garreg

Cynhaliodd Archwilydd Cyffredinol Cymru gynhadledd ar y cyd â Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn ddiweddar i drafod sut y dylid monitro ac archwilio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Fel rhan o’r gynhadledd, gofynnwyd i Mark Woods, Uwch Swyddog Cyfathrebu Swyddfa Archwilio Cymru, ddod o hyd i astudiaeth achos a fyddai’n dangos y Ddeddf ar waith. Yma, mae’n…