Cau un drws, agor un arall

Mae yna ychydig wythnosau ers i ni gyhoeddi’r canfyddiadau o’n hastudiaeth llywodraeth leol o’r ‘drws blaen’ i ofal cymdeithasol oedolion. Mae’n teimlo fel amser da i fyfyrio ar yr hyn a wnaethom a’r hyn a wnaethom ei ddarganfod. Ein nod oedd ystyried pa mor dda y mae cynghorau wedi ymateb i ofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol…

Canolfan Iechyd Conwy – dyfal donc a dyr y garreg

Cynhaliodd Archwilydd Cyffredinol Cymru gynhadledd ar y cyd â Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn ddiweddar i drafod sut y dylid monitro ac archwilio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Fel rhan o’r gynhadledd, gofynnwyd i Mark Woods, Uwch Swyddog Cyfathrebu Swyddfa Archwilio Cymru, ddod o hyd i astudiaeth achos a fyddai’n dangos y Ddeddf ar waith. Yma, mae’n…

Dyddiau diddorol

Mae ein hadroddiad diweddaraf, Cydnerthedd ariannol awdurdodau lleol yng Nghymru 2015-16, yn edrych ar sut y mae awdurdodau lleol yn mynd i’r afael â gostyngiadau mewn gwariant cyhoeddus yng Nghymru a’u rheoli. Mae awdur yr adroddiad, Nick Selwyn, yn sôn am y cynnydd y mae awdurdodau lleol wedi’i wneud o ran sicrhau bod ganddynt drefniadau…