Eich hamdden

Yr wythnos diwethaf, cynhaliodd Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru gynhadledd ar y cyd o dan y teitl ‘yr heriau a’r cyfleoedd wrth gyflenwi gwasanaethau lleol yng Nghymru’, er mwyn ystyried effaith y cyni ariannol ar wasanaethau cyhoeddus. Dywedodd y Gweinidog Cyllid yn glir wrth bawb a oedd yn bresennol y bu’n anodd ymdopi…

Cynlluniau Ymadael yn Gynnar

Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, mae’n ymddangos bod stori wedi bod yn y newyddion bob dydd am y pwysau ariannol sy’n wynebu’r sector cyhoeddus. Y brif gost y mae modd i’r rhan fwyaf o wasanaethau cyhoeddus ei rheoli yw’r bil cyflogau, felly mae’n gwneud synnwyr bod cyrff cyhoeddus wedi gorfod ystyried dulliau o leihau’r…

Rhowch eich maes penodol chi o’r neilltu ac integreiddiwch!

Ar 22 Medi, roeddwn yn un o’r siaradwyr yng nghynhadledd Capita ar Integreiddio Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a gynhaliwyd yng Ngwesty’r Marriott yng Nghaerdydd. Denodd y gynhadledd gynrychiolwyr o bob rhan o’r GIG a llywodraeth leol yng Nghymru, a rhai hefyd o sefydliadau’r trydydd sector. Roedd yn ddigwyddiad da, gyda siaradwyr ysbrydoledig a chafwyd trafodaethau…

Mae’r craciau’n dechrau dangos: Beth sydd angen i lywodraeth leol Cymru ei wneud nawr i fynd i’r afael â’r heriau ariannol sydd o’n blaenau

Prin y mae diwrnod yn pasio heb i ni ddarllen neu glywed am drafferthion pobl a sefydliadau yn ymdopi yn y cyfnod hwn o gyni. Mae pawb yn cael eu heffeithio gan y wasgfa ariannol, yn enwedig ein gwasanaethau cyhoeddus. Fel y rhan fwyaf ohonom, mae’n rhaid i’n gwasanaethau cyhoeddus ymdopi gyda llai. Ac mae’r…