Mae dau (Bennaeth) yn well nag un

Mae ein blogiwr gwadd Mark Campion, AEM Estyn, yn esbonio’r modd yr aeth Estyn ac Archwilydd Cyffredinol Cymru ati i archwilio gwasanaethau gwella ysgolion a gyflwynir trwy gonsortia rhanbarthol yng Nghymru a’r manteision a ddaw yn sgil cydweithio. Roedd gan arolygwyr Estyn a staff Swyddfa Archwilio Cymru ddiddordeb cyffredin yn y modd yr oedd y…

Gwella ysgolion – a yw dull rhanbarthol o weithredu’n gweithio?

Yn y blog hwn, mae Sophie Knott yn edrych ar y dull rhanbarthol newydd o wella ysgolion yng Nghymru. Wedi rhyddhau dau adroddiad heddiw, gan yr Archwilydd Cyffredinol a’r arolygiaeth addysg yn Estyn, mae Sophie yn ystyried canfyddiadau’r ddau adroddiad ac yn gofyn a yw’r dull cymharol newydd hwn o weithredu’n debygol o gynnig manteision…

Gwrando yw’r allwedd i helpu pobl ifanc i gael addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant

Gan fod Llywodraeth Cymru wedi lansio’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid yn ddiweddar er mwyn lleihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant, roedd y gynhadledd genedlaethol ynghylch pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (ar 28 Tachwedd) wedi’i chynnal ar adeg ddelfrydol i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch sut…