LHDT yn WAO

lgbt-flagYdym, rydym ni’n hoff o acronym. Rydym ni hefyd yn hoff o gael amrywiaeth yn ein gweithlu, lle mae pob gwahaniaeth yn cael ei barchu.

Pan es i ar hyfforddiant Modelau Rôl Lesbiad, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LHDT) Stonewall, synnais o ddysgu bod 75% o bobl sy’n LHDT yn llai tebygol o fod ‘allan’ yn y gwaith. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid iddynt guddio rhan o’u hunain am ran helaeth o’r diwrnod, ac mae hyn, mewn termau busnes caled, yn golygu potensial wedi’i ffrwyno.

Mae darparu gweithle croesawgar, diogel a chynhwysol yn bwysig i ni yma yn Swyddfa Archwilio Cymru. Rwyf i, fel Cyfarwyddwr Cyllid ac AD a model rôl LHDT, yn dymuno i Swyddfa Archwilio Cymru fod yn lle gwych i weithio, sy’n croesawu amrywiaeth ac yn caniatáu i staff ymddwyn fel nhw eu hunain er mwyn iddynt allu gwneud eu gorau glas.

Os ydych chi’n ystyried gwneud cais am swydd gyda ni, mae’n siŵr eich bod yn gofyn tybed a allech chi ymddwyn fel chi eich hunan pe baech yn gweithio yma? Yr ateb syml yw gallwch, fe allwch chi.

Yn gyntaf – gallwch chi ein helpu ni trwy lenwi eich gwybodaeth bersonol yn llawn ar y ffurflen monitro amrywiaeth pan fyddwch yn gwneud cais, gan ddeall y byddwn yn ei chadw’n gwbl gyfrinachol. Nid yw’r panel recriwtio’n gweld yr wybodaeth hon o gwbl. Rydym yn defnyddio’r data, sy’n cael ei gasglu ar draws y busnes, i wella ein dealltwriaeth gorfforaethol o unrhyw effeithiau posibl y gallai ein penderfyniadau eu cael ar gydraddoldeb, ac i’n helpu ni i gynllunio mwy o welliannau. Gallwch weld ein hystadegau amrywiaeth cyfredol yn ein Hadroddiad Cydraddoldeb Blynyddol.

Yn ail – os bydd eich cais yn llwyddiannus a’ch bod yn dod i weithio atom, byddwch yn gallu ymuno â’n rhwydwaith staff LHDT+, Sbectrwm. Mae Sbectrwm yn cynnal digwyddiadau anffurfiol sy’n rhoi’r cyfle i drafod LHDT+ a materion eraill mewn lleoliad hamddenol. Yn aml, bydd y trafodaethau’n helpu i hysbysu ystyriaethau ein Grŵp Buddiant Cydraddoldeb, sy’n cynnwys gweithwyr sy’n cynrychioli buddiannau grwpiau a warchodir.

Yn drydydd – ac yn bwysicach oll, gallwch chi ymddwyn fel chi eich hunan. Rydym yn sefydliad cynhwysol a chefnogol. Rydym yn trin pobl â pharch, yn croesawu amrywiaeth ac yn poeni am les cydweithwyr.

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn aelod Hyrwyddwr Amrywiaeth o Stonewall y DU ac rydym yn cymryd rhan yn y Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithlu er mwyn i ni allu meincnodi ein trefniadau yn erbyn y 100 o gyflogwyr mwyaf cyfeillgar i bobl LHDT yn y DU. Rydym yn gwneud ein gorau glas i fod o blith y 100 o gyflogwyr hynny!

Felly, pob dymuniad da i chi gyda’ch cais ac edrychaf ymlaen at eich croesawu i’n grŵp Sbectrwm…

Lle fyddi di yn y dyfodol? Anela at y sêr gyda’n rhaglen Hyfforddiant i Raddedigion [agorir mewn ffenest newydd]

Ynglŷn â’r Awdur:

steve-od-picture

Penodwyd Steve O’Donoghue yn Gyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau Dynol ym mis Ebrill 2014. Cyn hynny, mae ei yrfa yn cynnwys llywodraeth leol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a Chomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae Steve yn uwch model rôl ar faterion Lesbiad, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LHDT+) ac yn aelod o Grŵp Diddordeb Cydraddoldeb SAC.

Mae Steve hefyd yn aelod o Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus ac yn cynrychioli Cymru ar Gyngor y Sefydliad.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s