Cyfrifyddu yn erbyn y Cloc

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn awyddus i hybu’r broses o gau cyfrifon yn gynt ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru a bu i Archwilydd Cyffredinol longyfarch Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn ddiweddar am iddynt gau eu cyfrifon yn gynt nag erioed o’r blaen, ym mis Gorffennaf eleni. Yn y blog hwn, a ymddangosodd yn wreiddiol ar safle blog ein Cyfnewidfa Arfer Da, mae John Herniman yn esbonio’r heriau allweddol a’r rôl y bydd Swyddfa Archwilio Cymru yn ei chwarae yn y trawsnewidiad.

The Good Practice Exchange Blog

Cau cyfrifon yn gynt yng Nghymru – a ydym i gyd yn barod am yr her?

Cyfrifyddu

Bydd y Gyfnewidfa Arfer Da yn cynnal dwy seminar Cau yn Gynt yng Nghaerdydd a gogledd Cymru cyn bo hir. John Herniman o’n Uwch Dîm Arwain sy’n rhannu ei farn ar Gau yn Gynt a’r hyn y mae’n ei olygu i Gymru.

Rydym wedi clywed llawer dros y misoedd diwethaf am gau cyfrifon yn gynt. Yn Lloegr, llwyddodd cynghorau Oldham a Westminster i ragori ar eu cofnodion blaenorol ar gyfer cau eu cyfrifon, gan wneud hynny erbyn diwedd mis Mai. Yn nes at adref, gwnaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen gau ei gyfrifon 2014/15 o fewn yr amser cyflymaf erioed, sef erbyn 8 Gorffennaf, 10 wythnos cyn y terfyn amser. Ceir hefyd y pwysau parhaus i gyflymu cyhoeddi Cyfrifon Llywodraeth Gyfan blynyddol y mae cyfrifon cyrff Llywodraeth Leol yn cael eu cydgrynhoi iddynt.

Fel y…

View original post 414 more words

One thought on “Cyfrifyddu yn erbyn y Cloc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s