Mae dau (Bennaeth) yn well nag un

Mae ein blogiwr gwadd Mark Campion, AEM Estyn, yn esbonio’r modd yr aeth Estyn ac Archwilydd Cyffredinol Cymru ati i archwilio gwasanaethau gwella ysgolion a gyflwynir trwy gonsortia rhanbarthol yng Nghymru a’r manteision a ddaw yn sgil cydweithio.

Roedd gan arolygwyr Estyn a staff Swyddfa Archwilio Cymru ddiddordeb cyffredin yn y modd yr oedd y pedwar consortiwm addysg rhanbarthol yn datblygu, a buont yn gweithio gyda’i gilydd i rannu rhagdybiaethau, defnyddio arbenigedd ei gilydd, a gweithio’n fwy effeithlon trwy gydgyfrannu adnoddau.

Sut wnaeth Estyn a Swyddfa Archwilio Cymru weithio gyda’i gilydd ar yr adroddiad hwn? Trawsgrifiad o fideo

Fe wnaethom gynllunio ein hymweliadau gwaith maes gyda’n gilydd, gan dreulio pedwar diwrnod fel tîm cyfunol ym mhob un o’r pedwar rhanbarth. Er bod gan bob sefydliad feysydd diddordeb penodol, roedd gennym yr un diddordeb yn arweinyddiaeth a rheolaeth y consortia. Felly, fe wnaethom gynnal cyfweliadau ag uwch staff ac aelodau etholedig gyda’n gilydd yn ystod yr ymweliadau. Yn ystod yr wythnos, cynhaliwyd cyd-gyfarfodydd tîm i drafod a mireinio ein casgliadau dilynol. Ar ddiwedd pob ymweliad, fe wnaethom adrodd yn ôl am ein canfyddiadau cychwynnol wrth

Cymru wrth iddynt ddatblygu eu strategaethau gwella addysg ymhellach. Mae wedi ein helpu ni hefyd, nid yn unig trwy gryfhau’r gwaith maes ond trwy gryfhau’r berthynas rhwng ein dau sefydliad hefyd. uwch staff ym mhob consortiwm.

Trwy ddefnyddio technoleg a rennir trwy un rhyngwyneb, sef Ystafell Arolygu Rithwir (YAR) Estyn, galluogwyd y consortia rhanbarthol i rannu tystiolaeth gyda ni ar gyfer ein gwaith.

Pa fanteision a welsoch wrth weithio ar y cyd ar yr astudiaeth hon? Trawsgrifiad o fideo

Wedi i ni ystyried yr holl dystiolaeth a chwblhau’r holl ymweliadau, cyfarfu aelodau o dimau Estyn a Swyddfa Archwilio Cymru â’i gilydd i drafod beth ddylai’r prif negeseuon fod yn ein barn ni, a chytuno ar y pwyntiau allweddol i’w cyflwyno yn ein hadroddiadau.

Fe wnaethom ysgrifennu ein hadroddiadau ar wahân ac wedyn rhannu fersiynau drafft amrywiol wrth iddynt fynd trwy ein prosesau golygu priodol. Fe wnaethom gytuno ar ddyddiad cyhoeddi cyffredin, cyhoeddi datganiad i’r wasg ar y cyd a chysylltu ynghylch cyfathrebu â’r cyfryngau.

Credaf fod y ddau adroddiad yn gryfach oherwydd y cydweithio rhwng Estyn a Swyddfa Archwilio Cymru. Mae hyn yn y pen draw yn helpu’r consortia rhanbarthol, awdurdodau lleol a Llywodraeth

I ddarllen yr adroddiadau, trowch at:

(Estyn) Gwella ysgolion trwy gonsortia addysg rhanbarthol

(Swyddfa Archwilio Cymru) Sicrhau gwelliannau yn y cymorth i ysgolion trwy gonsortia addysg rhanbarthol – darlun cynnar

mark campion portraitAm yr Awdur

Mae Mark Campion wedi bod yn AEM yn Estyn ers tair blynedd.  Ef yw Swyddog Arweiniol Estyn ar gyfer Awdurdodau Lleol ac mae ganddo brofiad mewn addysg uwchradd hefyd.  Cyn ei rôl yn Estyn, bu’n gweithio mewn awdurdod lleol yn ymgymryd â rolau amrywiol yn cefnogi addysg plant a phobl ifanc.

One thought on “Mae dau (Bennaeth) yn well nag un

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s