Town and Community Councils

Help llaw i gynghorau lleol

Mae pawb yn gwybod bod rhaid i ni dalu’r Dreth Gyngor, ond pwy sy’n cadw llygad ar sut mae’n cael ei wario? Rhaid i gynghorau wneud yn siŵr eu bod yn agored a thryloyw, felly rhaid iddyn nhw baratoi eu cyfrifon blynyddol hyd at 31 Mawrth bob blwyddyn ac mae’r cyfrifon hyn yn cael eu…

Pwy sy’n cadw ein trefi yn iach – Pwysigrwydd rôl iechyd yr amgylchedd sy’n aml yn anweledig

Yr adroddiad hwn (Cyflawni â llai – yr effaith ar wasanaethau iechyd yr amgylchedd a dinasyddion) yw’r cyntaf mewn cyfres a fydd yn edrych ar y ffordd y mae cynghorau yn ymdopi â gofynion cynyddol ‘Cyflawni â llai’ ac mae’n rhywbeth rydym yn awyddus i edrych arno ymhellach.  Yn yr adroddiad hwn, gwnaethom ganfod fod…

Asesu iechyd ein GIG

Mae’r GIG yn bwysig iawn i bobl ledled Cymru. Felly, yn naturiol mae rheoli ac ariannu’r gwasanaeth yn destun dadl a sylw cyhoeddus cyson. Mae ein hadroddiad, GIG Cymru: Trosolwg o Berfformiad Ariannol a Pherfformiad Gwasanaethau 2013-14, yn rhoi asesiad cytbwys o’r tair prif agwedd ar y GIG yng Nghymru: rheolaeth ariannol, perfformiad gwasanaethau a…

Rhowch eich maes penodol chi o’r neilltu ac integreiddiwch!

Ar 22 Medi, roeddwn yn un o’r siaradwyr yng nghynhadledd Capita ar Integreiddio Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a gynhaliwyd yng Ngwesty’r Marriott yng Nghaerdydd. Denodd y gynhadledd gynrychiolwyr o bob rhan o’r GIG a llywodraeth leol yng Nghymru, a rhai hefyd o sefydliadau’r trydydd sector. Roedd yn ddigwyddiad da, gyda siaradwyr ysbrydoledig a chafwyd trafodaethau…