Data mawr a dadansoddi data yw dyfodol archwilio

Ond beth yw Dadansoddi Data? Mae’n ymwneud â defnyddio technoleg fodern i wella’r modd y dadansoddir data. Mae’n ymwneud â bod yn well am gasglu, glanhau, cyfuno, dadansoddi, dehongli a delweddu data. Mae Swyddfa Archwilio Cymru mewn sefyllfa unigryw a breintiedig lle mae gennym fynediad at gyfoeth o ddata a ddelir gan gyrff cyhoeddus. Ond…

Cynhadledd Cynghrair Henoed Cymru

Mae ein cynllun blynyddol presennol yn pennu cyfeiriad cyffrous i Swyddfa Archwilio Cymru. Yr un peth sydd wedi aros gyda mi ers i mi ddarllen y cynllun oedd y pwyslais eglur a hir-ddisgwyliedig ar ‘pam rydym ni yma’. Yn gryno, mae gennym ni swyddogaeth freintiedig o sicrhau, esbonio ac ysbrydoli. A chyda hyn mewn golwg,…

A all awdurdodau cynllunio lleol sicrhau dyfodol cynaliadwy i Gymru?

Dyfodol uchelgeisiol? Yn dilyn refferendwm ar bwerau deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru a gynhaliwyd ym mis Mawrth 2011, fe bleidleisiodd pobl Cymru o blaid caniatáu pwerau pellach i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a fyddai’n ei alluogi i ddeddfu yng Nghymru mewn meysydd datganoledig. Mae’r penderfyniad pwysig hwn wedi arwain at ddeddfwriaeth arwyddocaol wrth i’r wlad gychwyn ar…

Fy mlwyddyn gyntaf fel prentis yn Swyddfa Archwilio Cymru

Yn rhan o’n hymgyrch recriwtio, rydym wedi gofyn i rai o’n Prentisiaid flogio am eu profiad o fod yn brentis yn Swyddfa Archwilio Cymru. Yma, mae Jordan yn sôn am ei blwyddyn gyntaf. I gael rhagor o wybodaeth ac i ymgeisio, ewch i’n gwefan. Fy enw i yw Jordan ac rwy’n brentis archwilio ariannol yn…

Fy nhaith hyd yn hyn…

Yn rhan o’n hymgyrch recriwtio, rydym wedi gofyn i rai o’n prentisiaid flogio am eu profiad o fod yn brentis yn Swyddfa Archwilio Cymru. Yma, mae Emma Thomas yn sôn am ei blwyddyn gyntaf. I gael rhagor o wybodaeth ac i ymgeisio, ewch i’n gwefan. Fy enw i yw Emma ac rwy’n Brentis Archwilio Ariannol…