Archwilio cyfrifon terfynol o gartref

Yr awdur Mae Lucy Herman yn Uwch-archwilydd yn y Gorllewin, ac mae hi wedi gweithio i’r sefydliad ers bron i 10 mlynedd gan ennill profiadau di-ri wrth weithio ar draws ystod eang o archwiliadau ariannol sector cyhoeddus. Mae Lucy yn Gyfrifydd Siartredig ac yn aelod o Gyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr ar ôl ennill ei…

Rhan 2: Effaith y Cornafeirws ar bobl sy’n cysgu allan – a yw hyn yn gyfle i roi diwedd ar ddigartrefedd ar y strydoedd?

Am yr awdur Rheolwr Llywodraeth Leol yn Archwilio Cymru yw Nick Selwyn, a chanddo gyfrifoldebau am ein rhaglen o astudiaethau llywodraeth leol Cymru gyfan a’n gwaith gydag Awdurdodau Tân ac Achub ac Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol. Cyn ymuno ag Archwilio Cymru 15 mlynedd yn ôl, bu’n gweithio i nifer o awdurdodau lleol ym meysydd tai a…

Democratiaeth cynghorau lleol – llacio’r cyfyngiadau

Rhoddwyd trefniadau llywodraethu brys ar waith yn gyflym er mwyn ymateb i’r pandemig O ystyried y sefyllfa ddigynsail a chyflymder lledaeniad y pandemig ym mis Mawrth, roedd yn anochel y byddai angen trefniadau llywodraethu brys. Er bod deddfwriaeth ar waith cyn y cyfyngiadau a oedd yn caniatáu i gynghorwyr gymryd rhan mewn unrhyw gyfarfod cyngor…

Iechyd meddwl yn ystod COVID-19

Rydym yn edrych ar waith sy’n digwydd ar draws y sectorau cyhoeddus i weld sut mae sefydliadau yn ymateb i effaith Covid-19 a sut maent yn gweithio’n wahanol i ddarparu gwasanaethau. Rydym wedi meddwl y byddai o fudd petawn yn rhannu peth o’n gwaith sydd wedi amlygu rhai meysydd sy’n ymwneud â chefnogi pobl ag…

Cyllid COVID-19 Llywodraeth Cymru

Ym mis Mai, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynlluniau gwariant newydd mewn ymateb i COVID-19. Dyma’r tro cyntaf erioed i Lywodraeth Cymru gynhyrchu Cyllideb Atodol ym mis Mai. Yn y rhan fwyaf o flynyddoedd, ymarfer technegol iawn yw’r Gyllideb Atodol Gyntaf, gyda newidiadau cyfyngedig mewn cynlluniau gwariant. Ond mae diweddariad y Gyllideb eleni yn wahanol. Mae’n cyflwyno…

Fy mhrofiadau personol fel unigolyn LGBTQ+

Helo, fy enw i yw Jen. Rwy’n archwilydd ariannol, yn gerddor, yn rhiant i gi, ac yn aelod o’r gymuned Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol, Trawsrywiol, Queer (LGBTQ+). Gan ei bod hi’n fis Pride, meddyliais y dylwn i rannu rhai o fy mhrofiadau. Mae’r pwyslais yma ar ‘fy’ – rwy’n ymwybodol iawn fod profiad pob person fel…